Museum

In het Multatuli Huis, het geboortehuis van de schrijver, vindt u zijn belangrijkste meubels, gebruiksvoorwerpen en zijn boeken. Het is alsof de schrijver elk moment kan binnenlopen om de pen weer op te nemen. Regelmatig wordt er een nieuwe tentoonstelling ingericht.

Kenniscentrum

In de studieruimte van het Multatuli Huis valt een rijke documentatie van en over Multatuli te raadplegen. Hieronder vindt u een overzicht van de aanwezige archiefstukken. Ook kunt u online een selectie uit de Multatuli Encyclopedie bekijken en de inhoudsopgave van het tijdschrift Over Multatuli/ Jaarboek Multatuli, zie rechtsonder. Meer informatie: mail de conservator, Klaartje Groot (info@multatuli-museum.nl).

Zie ons profiel en jaarverslag op http://anbi.federatiecultuur.nl

Openingstijden

Museum open op afspraak

Mail een week van te voren naar info@multatuli-museum.nl
Dinsdag: 10.00-17.00 uur
Woensdag tot en met zondag: 12.00-17.00 uur

Gesloten op: 1 januari 2020, 12 april (Pasen), 31 mei (Pinksteren), 25 en 26 december (Kerstmis), 1 januari 2021

Meer informatie: Contact en Entree.  

Nr 34 - 1995

Auteur
Titel
Pagina
Jan Paul Hinrichs Paustovskij en Multatuli 3-5
Konstantin Paustovskij De koningin van Holland 6-9
P.G.E.I.J. van der Velde De infernale knak van een kampioen van belang, de relatie tussen Multatuli en P.J. Veth 10-23
H.H.J. de Leeuwe Studiën over Multatuli's Millioenenstudiën [III] 24-32
Nop Maas Schouder aan schouder met de onderdrukte broedervolkeren 33-43
Nop Maas Navolgers van de Ideën 44-54
W. van den Berg Multatuli in het rederijkersmilieu. Een documentatie 55-73
Jos van Waterschoot Kroniek 74-75

Nr 35 - 1995

Auteur
Titel
Pagina
Wouter van Oorschot Toespraak bij de voltooiing van Multatuli's Volledige Werken 5-9
Willem Frederik Hermans Toespraak bij de voltooiing van Multatuli's Volledige Werken 10-15
Prins Willem-Alexander Toespraak bij de voltooiing van Multatuli's Volledige Werken 16-17
Olf Praamstra Bij de voltooiing van Multatuli's Volledige Werken, een gesprek met Willem Frederik Hermans 18-30
Hans van den Bergh Twee schriften, mémoires uit het sousterrain 31-40
Dik van der Meulen De handschriften 41-50
B. Luger "Deze fouten zijn storend" Het Volledig Werk en Dekkers
 schaken
51-56
W. van den Berg Multatuli in het rederijkersmilieu. Een documentatie [II] 57-69
Olf Praamstra De laatste delen [n.a.v. Multatuli, Volledige Werken, dl. XXIV en XXV, Amsterdam, G.A. van Oorschot, 1995] 71-76

Nr 36 - 1996

Auteur
Titel
Pagina
Jan Pronk Het laatste woord over Multatuli is nog niet geschreven [Toespraak dd 28.6.1995 bij de overhandiging van het eerste exemplaar van K. ter Laan's Multatuli Encyclopedie aan de minister van Ontwikkelingssamenwerking] 3-8
Chantal Keijsper Bij de presentatie van K. ter Laan's Multatuli
 Encyclopedie
 9-13
Hidde R.J. van der Veen Wie smoorde Max Havelaar?  14-28
Gary Lee Baker Het esthetisch leven van de hoogste en de laagste standen in Multatuli's Woutertje Pieterse en Vorstenschool  29-35
Nop Maas Navolgers van de Ideën [[II]  36-47
W. van den Berg Multatuli in het rederijkersmilieu. Een documentatie [III]  48-62
J.J. Oversteegen Rechtzetting  63
Dik van der Meulen Reactionair en vooruitstrevend [n.a.v. Tristan Haan, Multatuli's legioen van Insulinde; Hans van Straten, Multatuli, van blanke radja tot bedelman; Philip Vermoortel, De schrijver Multatuli]  64-72
J.J. Oversteegen De kern van de zaak [n.a.v. Philip Vermoortel, De parabel bij Multatuli]  73-77
Kees Thomassen K. ter Laan's Multatuli Encyclopedie  78-81
Jos van Waterschoot Kroniek  82-84

Nr 37 - 1996

Auteur
Titel
Pagina
Caroline de Westenholz Albert Vogel draagt voor. Een veronachtzaamd hoofdstuk in de Multatuli-verering 3-23
G.W. Huygens Multatuli tussen Weimer en Weimar, Rotterdam 24-28
Nop Maas 'n Zeer merkwaardig man'. Antonius van der Linde en zijn contacten met Multatuli 29-59
L. Engelfriet Landauer en Buber over Multatuli 60-67
Myong-Suk Chi Multatuli in Korea 68-74
H.H.J. de Leeuwe Studiën over Multatuli's Millioenenstudiën [IV] 75-78

Nr 38 - 1997

Auteur
Titel
Pagina
Redactie Woord vooraf  
Nop Maas Multatuli's gefrustreerde ambities [Enigszins bewerkte tekst van de lezing tijdens het symposium 'De geest van Multatuli', 23 en 24.5.1995 aan de Universiteit Leiden]  
Ir. W. Buijze Multatuli op Ambon  
Boudien de Vries Een boek met veel lezers. Op zoek naar de lezers van Multatuli in de negentiende eeuw  
Gerard Termorshuizen Schreeuwen tegen oost-indische doofheid; Multatuli en de koloniale journalistiek  
Nop Maas [n.a.v. Hans van Straten, De man die alle talen kende, 1996]  
Gert-Jan Johannes In memoriam Bernt Luger (1934-1996)  
Dick Welsink Een aanvullinkje op Ter Laan  
Jos van Waterschoot Multatuli-Kroniek 1996  

Nr 39 - 1997

Auteur
Titel
Pagina
Eep Francken De waarheid heeft een schoon geluid 3-10
Frank Okker De man van Blimbing 11-14
Maarten Cornelis Droogstoppel in Indië 15-16
Gary L. Baker Drie aspecten van Vorstenschool: staatkunde, theater en Thorbecke 17-24
Tristan Haan Deksels [I] 25-38
Jos van Waterschoot Uit het Multatuli Museum, Nieuwe Reeks (1) 39-44
Jaap Grave De brieven van Wilhelm Spohr aan zijn uitgever J.C.C. Bruns 45-62
Jaap Grave [n.a.v. Klaus Martens, J.C.C. Bruns' Verlag. Seine Autoren und
 Übersetzer. Literaturvermittler um die Jahrhundertwende, 1996]
63-69
Dick Welsink Kanttekeningen bij Aantekeningen 70

Nr 40 - 1998

Auteur
Titel
Pagina
Redactie Woord vooraf  3
Paul van Capelleveen Gerrit Komrij als Multatulist: een bibliografische voetnoot 5-42
Francis Bulhof Bulhof, Du Perron als lotgenoot van Multatuli: nog een
 steekproef [Annexen: Menno ter Braak, "Nieuwe publicaties over Multatuli's leven" en E. du Perron, "De 'Zenuwlijder' van Lebak", uit Het Vaderland 1937]
43-58
Eep Francken Beekman over Multatuli [n.a.v. E. Beekman, Troubled Pleasures. Dutch Colonial Literature from the East Indies 1600-1950, 1996] 73-77
Jos van Waterschoot Multatuli-Kroniek 1997 78-79

Nr 41 - 1998

Auteur
Titel
Pagina
Chantal Keijsper Reinder Storm, Onbekende brief van Multatuli  3-4
Chantal Keijsper "Ik kan niet schryven onder den indruk zóó  geplunderd te worden", Multatuli en zijn uitgevers [Bewerking van een lezing, gehouden op 18.11.1997 voor de Tiele Stichting en op 7.3.1998 voor het Multatuli Genootschap]  5-30
C. Bij Straten vernoemd naar Multatuli  31-33
Jos van Waterschoot Multatuli opgefrist  34-39
Jerzy Koch Heeft Silvio Pellico aan Max Havelaar meegewerkt? Intertekstualiteit bij Multatuli  40-59
Annemarie Kets-Vree [n.a.v. Cees Fasseur, Indischgasten, 1997; De geest van Multatuli, red. Theo D'haen / Gerard Termorshuizen, 1998]  60-62
Reinder Storm [n.a.v. Multatuli, Pensieri, 1997]  63-64

Nr 42 - 1999

Auteur
Titel
Pagina
John Cornelisse Herdrukken, overdrukken en titeldrukken, dubbeldrukken en oplagen. Een bijdrage aan de drukgeschiedenis van de Ideen-bundels en Vorstenschool 3-30
Reinder Storm Multatuli en Theo Op de Coul. Een ziektegeschiedenis 31-44
Eep Francken Multatuli in Zuid-Afrika [n.a.v. Elsa Joubert, Gordel van smaragd. 'n Reis met Leipoldt, 1997] 45-49
Reinder Storm [n.a.v. Jaap Hoogteijling, Door de achterdeur naar binnen. Over de wording van Multatuli's Max Havelaar, 1996] 50-52
- Een en ander naar aanleiding van Multatuli 53
Elly Kamp De duistere woede van het verwante bloed: vaders en zonen,
Bordewijk en Multatuli
56-60
Jos van Waterschoot Multatuli-Kroniek 1998 61-62

Nr 43 - 1999

Auteur
Titel
Pagina
Tom Böhm, Chantal Keijsper Chantal Keijsper, In memoriam J.J. Oversteegen Blaricum 2 januari 1926-Vierhouten 7 juli 1999 3-4
Tom Böhm Wy willen eten, waarlyk leven, genieten. Wy willen gelukkig zyn. - Multatuli, de sociale kwestie en het socialisme 5-31
Chantal Keijsper 'Kyk, daar ga ik aan 't redeneeren'. Een (deels) onbekende brief van Multatuli aan H.C. Muller 32-42
Annemarie Kets-Vree Nieuwe editie van Max Havelaar [Tekst bij de overhandiging van 1e ex. nieuwe MH-editie aan prof. H.J.L. Vonhoff op najaarsbijeenkomst MG 24.10.1998] 43-46
Dik van der Meulen Een Kladderadatsch onder de Indische Specialiteiten 47-52
Jos van Waterschoot Multatuli's Verzamelde werken: een kleine advertentie-oorlog. Uit het Multatuli Museum (n.r.) 3 53-57
Reinder Storm Een en ander naar aanleiding van Multatuli. Verslag 6e Multatuli symposium, Ingelheim 58-59
Reinder Storm [n.a.v. Multatuli, Max Havelaar of de koffieveilingen der Nederlandsche Handelmaatschappy, ed.-Kets-Vree, Amsterdam 1998] 59-60
Chantal Keijsper [n.a.v. F.A. Hartsen, Nederlandse toestanden. Uit het leven van een lijder, 1996] 61-62